2013-06-27 09:46:15 | tzxrMq53kY
Hi,genau so ein Plugin ffcr WordPress Artikelserien habe ich gesucht. Danke ffcr den Beitrag. Nur bin ich mir noch nicht schlfcssig, wo ich die Serienzusammenfassung aezingen lassen soll; oben oder unten. Normalerweise wfcrde ich sagen oben, doch wird das Layout der Startseite oder auch der Kategorien doch sehr naja negativ beeinflusst. In einer Kategorie mit einer Serie wfcrden so ettliche male untereinander die gleichen Inhalte angezeigt, das finde ich nicht so nett.Gibt es die Mf6glichkeit das Inhaltsverzeichnis der Serie gezielt bei dcbersichten auszublenden und nur auf den Artikelseiten selbst anzuzeigen.Falls jemand hierzu etwas zu berichten hat, fe4nde ich klasse GrudfStefan


2013-06-27 09:44:42 | E5ygDAOb
Hallo Dorats, wie soll man auf Parkschfctzer.de eine Diskussion ffchren, wenn Kommentare ste4ndig gelf6scht werden? Und wie soll auf Parkschfctzer.de eine vernfcnftige Diskussion eehstetnn, wenn Du nach der Diskussion Deine eigenen Kommentare weglf6schen le4sst. Im Gegensatz zu Parkschfctzer.de ist dies hier ein Ein-Mann-Blog und keine Diskussionsseite. Siehe auch Habe nicht ste4ndig Zeit ffcr Euren Schrott. Sorgt mal daffcr, dass im PS-Forum die Missste4nde beseitigt werden. Aber daffcr mfcsstet Ihr erst mal Euer gesamtes Admin-und Moderatorenpersonal austauschen. Mit Euch le4sst sich kein vernfcnftiges PS-Forum realisieren. Das steht fest. Das Forum wird immer weiter runtergewirtschaftet. Aber mir ist klar, dass ich daran nichts e4ndern kann. Ihr habt die Macht das PS-Forum in einen Streichelzoo ffcr den Restwiderstand zu verwandeln. Und das macht Ihr sehr provessionell. Das ist traurig aber wahr.


2013-06-27 09:44:14 | 0Dx4Z8PWVfy
inch vor azat dostupum ka Ð²Ð¾Ñ Ð¾Ð½Ð¸, пÑеимÑÑеÑÑва Ñвободного доÑÑÑпа к базам даннÑÑ ))) ÐÑÑаÑи, ÑÑо не по Ñеме, Ð±Ð°Ð¹Ñ ete kaveror ban petk lini, vor@ anhasaneliya, lini da norutyun, terti hodvats te gitakan hodvats, обÑаÑайÑÑ, Ð½Ñ Ð½Ðµ на ÑÑÐ¾Ñ ÑÑÑливÑй мейл конеÑно, а на arman1 в жж kamel dana-marroin harcra, ink@ kasi vonc


2013-06-27 09:12:41 | UtZF2j5P
sauciens saka:Raksts: Murgi par âLMTâ un âLattelekomâ pÄrdoÅ¡anu ir vÄji maskÄts valsts nzouegimsKas edsti pieder Latvijas Tautai?Dieva zÄ«mes! IzrÄdÄs, ka mÅ«su MÄras zemÄ«tÄ viss vÄl nav âsashÄmotsâ un âizfenderÄtsâ, bet, ja tic mÅ«su jaunajiem, uz saulaino tÄli stÅ«mÄjiem- finansistiem, tas ir ļoti slikti valsts ekonomikai. IgauÅu bÄleliÅiem ir tikai kÄdi divdesmit valsts uzÅÄmumi, bet mums gandrÄ«z pusotra simta, Å¡ausmas!!! Beidzot mums atvÄra acis: âValstij nav jÄnodarbojas ar uzÅÄmÄjdarbÄ«bu un valsts uzÅÄmumi, kas nepilda bÅ«tiskas funkcijas, bÅ«tu pÄrdodami. TÄ nav valsts funkcija- turÄt savÄ Ä«paÅ¡umÄ uzÅÄmumus!â mums, kantgalvjiem, skaidro jaunais finanÅ¡u ministrs A.Vilks. TÄlÄk bÅ«tu jÄseko izsaucieniem: âPareizi!â, âBeidzot!â, âMesija!â un masveida, ekstÄzes pÄrÅemto, mierÄ«go iedzÄ«votÄju vÄrtÄ«Å¡anÄs pa zemi NesagaidÄ«siet! Es nedomÄju, ka valstij, ar ko personificÄ sevi pie varas esoÅ¡ie, vienÄ«gÄ funkcija ir budžeta lÄ«dzekļu ârealizÄcijaâ! 2010.g.1.aprÄ«lÄ« Dombrovskis ir apstiprinÄjis FM darba grupu ar neskaidriem uzdevumiem: vÄrtÄt iespÄjas, kÄdos gadÄ«jumos valstij bÅ«tu jÄnodarbojas ar uzÅÄmÄjdarbÄ«bu un kÄdos ne. Å ajÄ valstÄ« 20 gados to nav vÄl noskaidrojuÅ¡i?! Pie kam, kÄ atzÄ«mÄ Å¡Ä«s darba grupas vadÄ«tÄjs FM valsts sekretÄrs J.PÅ«ce, gala dokumentÄ netiks minÄti uzÅÄmumu nosaukumi (kÄrtÄjÄ slepenÄ misija?), bet pÄc tam valdÄ«ba lems, kÄdÄ veidÄ atseviÅ¡Ä·i uzÅÄmumi turpinÄs funkcionÄt- tiks paturÄti Ä«paÅ¡umÄ, likvidÄti, pÄrveidoti par iestÄdi, reorganizÄti vai pÄrdoti (J.PÅ«ce). Tas ir izcils piemÄrs, kÄ vajadzÄ«ga lieta tiek pÄrvÄrsta par debilu Äzismu. VienoÅ¡anÄs ar aizdevÄjiem, Nodomu vÄstule SVF un sapraÅ¡anÄs memorands ar Eiropas Komisiju paredz, ka lÄ«dz septembra beigÄm valdÄ«bai bija jÄsagatavo visu valsts un paÅ¡valdÄ«bu uzÅÄmumu saraksts, iekļaujot informÄciju par to peļÅu, saÅemtÄm subsÄ«dijÄm, dividenžu izmaksÄm, nodarbinÄtÄ«bas un algu lÄ«meÅiem. Kur ir Å¡is saraksts?! Vai to sagatavo J.PÅ«ces darba grupa, slepenojot uzÅÄmumu nosaukumus? Ja tÄ, tad KÄpÄc? SecinÄjums vienkÄrÅ¡s- âpa kluso, valdoÅ¡Ä kliÄ·e, mÄÄ£ina pabeigt tautas apzagÅ¡anu. TÄds pagarÅ¡ ievads sanÄca, bet runa jau nav par krekliem, bet par sirdsapziÅas trÅ«kumu, cinisku nekaunÄ«bu un nekompetenci.Tas W.PÅ«ka aprīļa joks nemaz nav smieklÄ«gs. Ja nezina, kuros gadÄ«jumos valstij ir jÄnodarbojas ar uzÅÄmÄjdarbÄ«bu, pateikÅ¡u priekÅ¡Ä- gadÄ«jumos, kad uzÅÄmums nes PeļÅu! GadÄ«jumÄ, ja peļÅa nav iespÄjama principÄ, jo uzÅÄmums ražo tikai âdÅ«kÄ bÄrÄ«Å¡a kreisÄs kÄjas labo pakavuâ- tas, atklÄtÄ izsolÄ, jÄpÄrdod privÄtam uzÅÄmÄjam, kurÅ¡ labÄk par W.PÅ«ku un viÅa draugiem izprot pakavu specifiku, vai jÄlikvidÄ. VÄl valsts uzÅÄmumos ir jÄlikvidÄ valdes, bet jÄieceļ valsts pÄrvaldnieks- nozares speciÄlists, kurÅ¡ atbild par uzÅÄmuma darbu, peļÅu un zaudÄjumiem personiski un materiÄli. Ja uzÅÄmumam nav peļÅas- alga maziÅa, bet atbildÄ«ba lÄ«dz pat Baltajam Gulbim. Tikai tad tauta var cerÄt, ka tai piederoÅ¡ie uzÅÄmumi patiesi strÄdÄ tÄs interesÄs. PaÅ¡laik visa informÄcija tiek slÄpta vai speciÄli sadrumstalota, lai bÅ«tu vairÄk nesaprotama, bet visas Å¡Ä«s valdes ir pie Varas esoÅ¡o partiju âstrÄbjamsilesâ, ar kuru palÄ«dzÄ«bu valsts tiek padarÄ«ta nevis bagÄtÄka, tÄ tiek vÄl vairÄk izputinÄta (valsts banka âParexâ ar valdes Å¡efa 12 tÅ«kstoÅ¡iem, pÄrÄjiem valdÄ«tÄjiem pa 9 tÅ«kstoÅ¡iem mÄnesÄ«, bet gada zaudÄjumi 120-150 milj! KÄpÄc?) Tie murgi par âLMTâ un âLattelekomâ pÄrdoÅ¡anu ir vÄji maskÄts valsts nzouegims! VarbÅ«t Å¡ie uzÅÄmumi strÄdÄ ar zaudÄjumiem? Ja ne, tad kura radiem ievajadzÄjusies to peļÅa?! Es pieprasu publiskumu tautai svarÄ«gai informÄcijai par tÄs Ä«paÅ¡umiem. Vispirms jÅ«s, valsts saimnieÄ·eļi, tautas priekÅ¡Ä atskaitaties (publikÄcijas laikrakstos), kas tai pieder, kaut vai pÄc formÄta, ko pieprasa SVF un EK (beidzot tie pieprasÄ«juÅ¡i ko jÄdzÄ«gu, jÄatzÄ«st ) tad bÅ«s sabiedrÄ«bai skaidrs- ko un kÄpÄc gribat pÄrdot. CitÄdi bÅ«s vien jums valsts izputinÄtÄju un Latvijas iztirgotÄju zieÄ£eli nÄsÄt un nenomazgÄties mūžam Ko domÄjat jÅ«s, tautieÅ¡i, vai beidzot âkungiemâ nav jÄatskaitÄs?!PÄrliecÄ«bÄ:jÅ«su JÄnis Miežagrauds


2013-06-27 09:03:18 | 4Mmc3UrQ
Da hasst du aber fleidfig gestempelt und geicensbbhlt. Ich bin mir sicher dein Patenkindwird sich fcber die schf6ne Karte freuen.Ich wfcnsche dir einen guten Start in de neune (Arbeits-)Woche.LG Helga


2013-06-27 09:00:55 | EMRuZdTFJLR
We need more inhtisgs like this in this thread.


2013-06-27 08:50:12 | 8tPmhowmvZC
Thank you so much for this ariletc, it saved me time!


2013-06-25 23:57:59 | Priyanka
sandra, what a lovely card you have made here. I have this image and I think it must "come out to play" again very soon. Thanks for tainkg part in the Sweet Pea Stampers Challenge this fortnight and best of luck. We hope to see you back again very soon. Best wishes, Kym, Sweet Pea Stampers Design Team xxx


2013-06-25 19:03:14 | Nemo
Cheers pal. I do aprpceiate the writing.


2013-06-25 18:51:08 | Linda
Stuffing Envelopes Jobs and Work at Home Stuffing Envelopes Information. How to make money stuffing elevnopes at home. Stuffing elevnopes from home can be a real home job.


483-474 | 473-464 | 463-454 | 453-444 | 443-434 | 433-424 | 423-414 | 413-404 | 403-394 | 393-384 | 383-374 | 373-364 | 363-354 | 353-344 | 343-334 | 333-324 | 323-314 | 313-304 | 303-294 | 293-284 | 283-274 | 273-264 | 263-254 | 253-244 | 243-234 | 233-224 | 223-214 | 213-204 | 203-194 | 193-184 | 183-174 | 173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1


Name:
Code:

 

 

 

 

 

Gigs:

04.12.2010   Natrower Krug, Nantrow

11.12.2010   Blackland, Berlin

 

 


 

home | crew | links | about us | references | contact | impressum
Copyright © BACK TO THE ROOTS
designed by Templatesbox